Ordensreglement for Ravnsborg Huse 

(Som vedtaget af beboerne)

Ravnsborg Huse er de nyeste boliger i Køge Boligselskab. De er bygget som passiv-huse i høj kvalitet, og er placeret centralt i nærheden af Køge by. Såvel indearealer som udearealer fremstår i høj æstetisk og teknisk kvalitet, og er et attraktivt boligtilbud for mange mennesker. Det er boligselskabets ambition, at bebyggelsen skal bevare dette attraktive image fremover, og selskabet vil løbende vedligeholde og renovere bebyggelsen i tråd med denne ambition. Det betyder at du som lejer kan regne med, at Ravnsborg Huse også i fremtiden vil fremstå som en unik og attraktiv boligafdeling, som vil være eftertragtet af mange. 

 

At opfylde boligselskabets målsætning kommer imidlertid ikke af sig selv. Lejerne – brugerne – skal også medvirke. Ligesom i alle andre boligselskaber er der til Ravnsborg Huse tilknyttet et ordensreglement som regulerer de daglige forhold i bebyggelsen.  Reglementet er udformet af afdelingsbestyrelsen med input fra beboerne, og er vedtaget af beboerne på det ordinære beboermøde 13.september 2017. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. 

 

Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige, men når du bor i en lejlighed, så er naboen tæt på. Det betyder, at du skal tage lidt ekstra hensyn, og også være lidt tolerant over for dine naboer. Der skal jo være plads til alle. 

 

Din adfærd må selvfølgelig ikke være til gene for hverken de andre beboere, de ansatte eller andre besøgende i afdelingen. Ligeledes skal du sørge for, at alle i din familie, dine venner og besøgende, overholder disse bestemmelser. 

 

Det er også nødvendigt at du tager et vist medansvar for, at afdelingens fællesarealer og samlede fremtræden giver et godt indtryk og skaber en god atmosfære.

 

Støj

Du må naturligvis bruge din bolig, som du har lyst, men det er vigtigt, at du tager hensyn til dine naboer. Det er helt i orden at høre radio, se tv, støvsuge eller hvad det nu må være, men tænk lige på dine naboer. Det er jo heller ikke sikkert, at de har samme musiksmag som dig, eller måske skal de tidligt op og på arbejde næste morgen. Derfor skal du:
-

 1. dæmpe generende adfærd mellem kl. 22.00 og kl. 7.00 næste morgen, så du ikke er til gene for dine omkringboende
 2. når du bruger værktøj (eks. hammer og boremaskine) være opmærksom på, at disse kun må bruges på hverdage imellem kl. 9.00 og kl. 19.00. Lørdage/søndage/helligdage imellem kl. 10.00 og 14.00
 3. skrue ekstra ned for musikken, hvis du har åbne døre og vinduer
 4. når du holder fest i din lejlighed, informere de nærmeste naboer. Dette fritager dig dog ikke for at vise særligt hensyn efter kl. 22.00.

Hund/kat

Det er tilladt at holde ét husdyr. Inden anskaffelse søges om tilladelse hos afdelingens ejendomsmester. Husdyr må under ingen omstændigheder medføre gener for andre, derfor skal du: 

 1. sikre, at dit husdyr ikke er til gene for andre beboere
 2. altid have dit husdyr i snor, når du færdes i bebyggelsen
 3. fjerne eventuelle efterladenskaber, når husdyret luftes
 4. søge om tilladelse til at holde husdyr hos afdelingens ejendomsmester. Søger du om tilladelse til at holde hund, skal du i denne forbindelse fremskaffe en speciel dyrlægeattest på, at hunden ikke er en muskel- eller kamphund eller en blanding deraf (se bilag 2 omkring ’Forbud mod muskel-/kamphunde’)
 5. være opmærksom på, at der ikke gives tilladelse til pasning af husdyr, såfremt du i forvejen har et. Du skal søge ejendomsmesteren om tilladelse. Kravet om fremskaffelse af dyrlægeattest kan i forbindelse med pasning fraviges af ejendomsmesteren
 6. være opmærksom på, at der skal søges en pasningstilladelse, såfremt du har et husdyr på besøg uden dens ejer i mere end 3 dage
 7. huske at lukke poser med efterladenskaber fra bl.a. kattebakke samt dyrebur, når disse rengøres/tømmes og smides ud i affaldscontainerne.

Vær opmærksom på, at punkt 1 til 3 også gælder besøgende husdyr, ligesom forbuddet mod muskel- og kamphunde også gælder besøgende hunde. 

Hvis der er givet tilladelse til at holde flere katte før ordensreglementet, der blev vedtaget på beboermødet den 16. maj 2013 trådte i kraft, kan de øvrige katte ikke kræves fjernet. Men nye katte må ikke anskaffes, når de forrige dør.

- 

Andre husdyr

Andre dyr må gerne holdes, bare dyrene ikke er til gene for øvrige beboere. Det er dog forbudt at holde krybdyr i Ravnsborg Huse. Derfor skal du:

 1. sikre, at dit husdyr ikke er til gene for andre beboere
 2. huske, at lukke poser med efterladenskaber fra dyrebur m.m., når disse rengøres/tømmes og smides ud til affaldscontainerne.

Vær opmærksom på, at det er lejerens eget ansvar at overholde gældende lovgivning.


Fælles adgangsveje

Vores fælles adgangsveje er det første indtryk, som vores gæster får, når de kommer på besøg. Det er nødvendigt, at der er fri adgang, både af hensyn til den almindelige rengøring af opgangen, men også for eksempel når Falck skal hente en beboer, som er blevet syg. Endelig skal man tænke på den brandfare, som opstår, hvis der opbevares ting i opgangen. Det er derfor ikke tilladt at anvende trapper, repos‘er eller elevatorer som opbevaringsrum. Det er dog tilladt at have en skobakke eller skostativ af rimelig størrelse max 2 hylder, en plante og en måtte udenfor døren af det enkelte lejemål. Husk, at disse ting skal tages ind på de dage, hvor der gøres rent i opgangen. Derfor skal du:

 

  1. aldrig stille cykler, barnevogne, legetøj, sko eller andet i opgangen. Sker det alligevel, bliver genstandene fjernet uden varsel
  2. ikke ryge eller tænde cigaretter i opgangen eller under baldakin ved indgang
  3. altid sørge for at dørene ind til opgangen er lukket og låst
  4. kun åbne hoveddøren for dine egne gæster.

Affald

Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere vores affald i henholdsvis gråt og grønt affald, men også i størst muligt omfang sortere det affald fra, som kan genbruges. Fra 2018 vil Køge Kommune forlange yderligere affaldssortering, og Ravnsborg Huse indfører derfor sortering også af plast og metal i separate containere fra sommeren 2017. Derfor skal du:

 1. sortere gråt affald, grønt affald, papir, pap og glas for sig, og lægge det i de dertil opstillede containere. Husk altid at lukke affaldsposerne
 2. medvirke til at holde orden ved affaldscontainerne og aldrig stille affald ved siden af containerne eller smide affald i de forkerte containere
 3. huske, at du kun må sætte storskrald ud i henhold til de tidspunkter, som fremgår af skemaet i bilag 4. Affaldet skal lægges i klare sække og skal være sorteret
 4. huske, at affald naturligvis ikke må henstilles i opgangen (for at tage det med ned senere).

Bilag 4 ”Information om affald”, kan af hensyn til afdelingernes og boligselskabets renovationsafdelings drift ændres af administrationen, uden at dette skal vedtages på et nyt beboermøde.

- 

Fællesarealer, herunder parkering
Vi forsøger at holde vores fællesarealer så pæne og velholdte som muligt. Det er derfor vigtigt, at vi alle tænker over dette, når vi færdes på fællesarealerne. Hvis vi alle passer godt på beplantninger, legeredskaber, borde og bænke, så vil afdelingen være hyggelig og indbydende for både os selv og vores gæster. Derfor skal du:

 1. passe godt på vores beplantninger, legeredskaber mv
 2. ikke smide affald på fællesarealerne
 3. kun parkere på de afmærkede parkeringspladser.
 4. være opmærksom på, at det ikke er tilladt at hensætte uindregistrerede køretøjer
 5. stille cykler, knallerter, barnevogne eller lignende, så de ikke er til gene for andre
 6. være opmærksom på, at biler over 3.500 kg samt campingvogne, anhængere eller lignende ikke må henstilles på p-pladserne.

Kælderrum

Alle lejemål har adgang til et kælderrum, som giver mulighed for opbevaring af alt det, som man ikke lige skal bruge i det daglige. Det er dog vigtigt, at alle beboere er opmærksomme på, at kælderrum er ekstra udsatte for indbrud og hærværk, hvorfor der skal vises en vis omtanke med hensyn til, hvad der opbevares her. Derfor skal du:

  1. holde dit kælderrum aflåst
  2. aldrig hensætte effekter i kældergangene
  3. medvirke til, at især børn og unge ikke bruger disse rum som ”varmestue” eller til leg
  4. aldrig bruge kælderrummene til reparation af fx knallerter eller til opbevaring og påfyldning/aftapning af benzin eller gas
  5. af hensyn til oversvømmelse, opklodse effekter, som opbevares i kælderrum
  6. huske, at opbevaring af effekter i kælderrum er på eget ansvar

Barnevogns rum

Barnevognsrum er kun til henstilling af barnevogne, klapvogne, kørestole, cykelanhængere og rollatorer. Barnevognsrum i kælder er kun til henstilling af barnevogne, klapvogne, kørestole, cykelanhængere og rollatorer. Andre genstande vil blive fjernet uden ansvar. 

Fælles tagterrasse

Tagterrassen er til fælles brug. Der er faste borde og bænke. Evt. egne havemøbler skal tages ind efter brug af hensyn til fare for at de kan blive blæst ned ved kraftig vind. Løse genstande fjernes uden ansvar. Efter brug af tagterrasse, udekøkken og grill skal de naturligvis rengøres grundigt og affald og andre efterladenskaber fjernes, således at faciliteterne er klar til næste gang og næste bruger.

 

For at brugen af den fælles tagterrasse kan fungere bedst muligt skal du huske at:

 1. børn under 15 år ikke må opholde sig på tagterrassen uden voksent opsyn
 2. samme regler vedrørende støj, som gælder for din lejlighed, også gælder på tagterrassen
 3. når du bruger tagterrassen til fest, informere de nærmeste naboer. Dette fritager dig dog ikke for at vise særligt hensyn efter kl. 22.00, hvor musik skal være slukket.
 4. konstruktionen af pergola, rækværk m.v. ikke er dimensioneret til at bære yderligere afskærmning som f.eks. solsejl, læhegn og andet, og det er derfor forbudt at opsætte disse – også selvom det kun er midlertidigt. 

Terrasser/Altaner

Din altan eller terrasse giver dig rig mulighed for at benytte denne, når vejret tillader det. Du skal dog lige være opmærksom på ikke at genere dine naboer. Derfor skal du huske, at:

 1. Det er kun tilladt at benytte el- og gasgrill på altaner/terrasser – ikke kul eller briketter.
 2. hvis du har krukker og altankasser, være opmærksom på, at du ikke spilder vand ned til underboen. Krukker og altankasser skal naturligvis placeres indvendig på altanen
 3. tæpper/dyner og andet ikke må rystes ud over altanen eller hænges synligt på altanerne.

konstruktionen af pergola, rækværk m.v. ikke er dimensioneret til at bære yderligere afskærmning som f.eks. solsejl, læhegn og andet, og det er derfor forbudt at opsætte disse – også selvom det kun er midlertidigt.

  

For Indhegning af terrasser gælder følgende: 

 • højde: max 1,40cm målt indefra terrassens fliser
 • farve: sort
 • materiale: natur 

Opsætning af hegn skal godkendes af mesterkontoret inden opsætning. Fra 2017 gives der kun tilladelse til opsætning af hegn af en af tre af afdelingsbestyrelsen forudbestemte typer. Se bilag 5. 

 

De plantekummer af træ, der afgrænser terrasserne mod fællesarealet, skal vedligeholdes af lejeren. Maling (sort) udleveres hos ejendomsmesteren.

 

Henvisning til andre bestemmelser
Ordensreglementet opstiller en række bestemmelser, som er vedtaget af beboerne for at opnå et godt og hyggeligt fællesskab, hvor vi tager nødvendigt hensyn til hinanden. Du skal dog lige være opmærksom på, at der også findes andre bestemmelser om, hvad du i øvrigt må og skal i forbindelse med dit lejemål. Det kan eksempelvis være Lov om leje af almene boliger (lov nr. 987 af 21/10 2009), specielt kapitel 13 om ”Lejerens brug af det lejede”, vedligeholdelsesreglement, råderetskatalog, havereglement, lokalplaner og eventuelt særlige ordensregler for benyttelse af fællesvaskerierne og selskabslokaler.

- 

Ændring af ordensreglementet
Dette ordensreglement er vedtaget af beboerne på et beboermøde, men kan til enhver tid ændres på et kommende beboermøde, hvor forslag om ændringer er sat på dagsordenen.  Du skal lige være opmærksom på, at spørgsmål, som er vedtaget ved urafstemning, kun kan ændres ved en ny urafstemning.

Manglende overholdelse af ordensreglementet
Hvis du synes, at din nabo ikke helt følger bestemmelserne, hvad kan du så gøre?

 

Først og fremmest vil det altid være en god ide at tale med din nabo. Prøv at snakke om problemet, det er jo slet ikke sikkert, at naboen har tænkt over, fx hvor højt musikken lyder i din lejlighed. Du kan også snakke med de øvrige naboer om, hvorvidt de har samme oplevelse. Hjælper det ikke at tale med din nabo, så kan det selvfølgelig være nødvendigt at sende en klage til boligselskabet, som så vil foretage en behandling af din klage.

For at selskabet kan behandle klagen, så skal den indeholde navn og adresse på den lejer, som du vil klage over. Samtidig skal klagen være skriftlig, konkret og præcis. Endelig kan klagen ikke være anonym.

Boligselskabet vurderer klagen, når denne modtages – det vurderes, om klagen skønnes berettiget og hvilke klagepunkter, der evt. er overtrådt i henhold til afdelingens ordensreglement eller Lov om leje af almene boliger. Herefter sendes sagen til høring hos den lejer, der klages over. Når sagen er belyst og såfremt det vurderes, at klagen er berettiget, besluttes det, om sagen skal medføre en påtale, en advarsel, indbringes for beboerklagenævnet eller i grelle tilfælde medføre en opsigelse/ophævelse af lejemålet.

 

Godkendt på beboermøde den 13. september 2017

Ledige boliger

Ledigt NU

Ledige lejligheder   Vi har lige nu ingen ledige boliger. Du kan dog skrives på vores venteliste ved at klikke...

Read more

Seneste opdateringer

Køge boligselskab   -   Langelandsvej 32   -   4600 Køge   -   Tlf: 5663 7500    -   Fax: 5663 7007   -   e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.