Ordensreglement for Hastrupparken 

For 'regulations for Hastrupparken' in English - click here.

For 'information on waste in Hastrupparken' in English - click here 

Beboerinformation vedrørende terrasser/haver 

 


Alle afdelinger har et ordensreglement, der er vedtaget af beboerne, og som man skal overholde. For at få det godt med sine naboer, må man sørge for at følge de fælles regler og for at holde orden i fællesområderne og i egen bolig.
Gentagne brud på ordensreglementet kan føre til opsigelse af lejemålet.

Disse regler er helst ikke noget, du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere.

Det er også nødvendigt at tage et vist medansvar for afdelingens fællesarealer, så den samlede fremtræden giver et godt indtryk af en god atmosfære. 


Støj
Det er vigtigt, at du tager hensyn til dine naboer, derfor skal du:

 1. dæmpe støjende adfærd mellem kl. 22.00 og kl. 7.00 næste morgen
 2. ved brug af værktøj (eks. hammer, boremaskine), bruge dem da mellem kl. 9.00 og kl. 19.00 på hverdage og mellem kl. 10.00 og 16.00 på lørdage. Søndage/helligdage mellem kl. 10.00 og 12.00.

Hunde
Inden anskaffelse søges om tilladelse hos afdelingens ejendomsmester. Det er tilladt at holde én hund, samt eventuelle hvalpe i 12 uger efter fødslen af disse.

Hunde må ikke medføre gener for andre, derfor skal du

 1. altid have din hund i snor, når du færdes i bebyggelsen

 2. fjerne eventuelle efterladenskaber, når hunden luftes

 3. søge om tilladelse til at holde hund – se bilag ”Tilladelse til hund i Hastrupparken”

 4. fremskaffe en speciel dyrlægeattest på, at hunden ikke er en muskel-/kamphund eller en blanding heraf – se bilag omkring: ”Forbud mod muskel-/kamphunde

 5. søge tilladelse til pasning af hund ved ejendomsmesteren, såfremt du har en hund på besøg uden dens ejer i mere end 7 dage. Dette uanset om du har en i forvejen (”Tilladelse til pasning af hund i afdeling Hastrupparken).

Katte
Det er tilladt at holde kat/katte (maks. 2) samt eventuelle killinger af disse i max 12 uger efter fødslen af disse.

Når du holder kat/katte, skal du huske:

 1. at disse ikke må være til gene for andre beboere
 2. at have kat/kattene i snor, når de luftes i bebyggelsen
 3. at fjerne efterladenskaber, når de luftes.

Hastrupparken er ejer af et antal katte, som er neutraliseret, vaccineret, øretatoveret og registreret i Det Danske Katteregister og genudsat af Kattens Værn. Kattene holder bestanddelen af katte nede og passes af udvalgte foderværter i Hastrupparken. Disse 4-6 katte er undtaget af ovenstående regler og må ikke fodres af beboerne.

 

Øvrige små dyr
Øvrige små dyr må erhverves, bare de ikke er til gene for øvrige beboere. Vær opmærksom på, at det er ejerens eget ansvar at overholde gældende lovgivning.


Altaner
Din altan giver dig rige muligheder for at benytte altanerne og nyde vejret.

Derfor skal/må du:

 1. ikke genere dine naboer ved støjende eller anden upassende adfærd
 2. ikke ryste gulvtæpper/måtter ud over altankanten
 3. ikke smide noget ud over altankanten
 4. ved beplantning af krukker og/eller altankasser, passe på ikke at spilde vand og jord ned til underboen
 5. ikke bruge altanen som synligt pulterkammer
 6. kun grille med el/gas grill.

Fælles adgangsveje
Vores fælles adgangsveje er det første indtryk vores gæster får, når de kommer på besøg.

Derfor må du ikke:

 1. stille cykler, barnevogne, legetøj, sko eller andet i opgangen (især pga. rengøring og brandfare) – dette gælder også på svalegange
 2. færdes/opholde dig unødigt i opgange og svalegange. Disse områder må heller ikke bruges til leg
 3. ryge i opgange og kældergange
 4. blokere den frie adgang til eks. almindelig rengøring og sygetransport.

Affald
Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere affaldet, så det kan genbruges i videst mulig omfang.

Derfor skal du:

 1. sortere dit affald, som beskrevet i ”Information om affald”
 2. altid medvirke til, at der holdes orden ved affaldscontainerne
 3. altid lukke affaldsposerne, inden de smides i de dertil opstillede containere, og ikke ved siden af eller i den forkerte container
 4. huske at sætte storskrald ud i henhold til de tidspunkter, som står i "Information om affald"
 5. lægge det sorterede affald til storskrald i klare sække
 6. holde dig orienteret om eventuelle ændringer til bilag "Information om affald" hos administrationen.

Bilaget ”Information om affald”, kan af hensyn til afdelingernes og boligselskabets renovations- afdelings drift ændres af administrationen, uden at dette skal vedtages på et nyt beboermøde.

 

Haver
Du kan benytte din have eller terrasse, som du har lyst til. Uanset hvordan du indretter din have eller terrasse, så vil den kunne ses af de andre beboere og besøgende.

Derfor skal du:

 1. holde haven og indgangspartier i pæn og ordentlig stand
 2. fjerne ukrudt samt holde hække fri for ukrudt
 3. være opmærksom på, at eventuelle træer/buske ikke skygger urimeligt for naboer eller ødelægger fælles hæk/hegn
 4. selv fjerne haveaffald og aflevere det på storskraldspladsen.

Der må ikke grilles i haverne med kul grill, dog er det tilladt at bruge disse på de dertil indrettede grillpladser placeret rundt omkring i parkerne.


Fællesarealer, herunder parkering
Vi forsøger, at holde vores fællesarealer pæne og ordentlige, så afdelingen er hyggelig og indbydende for os selv og vores gæster.

Derfor skal du:

 1. ikke smide affald på fællesarealerne
 2. passe godt på vores beplantninger, legeredskaber mv.
 3. kun parkere på de afmærkede p-pladser
 4. kun parkere campingvogne, anhængere eller lignende, såfremt der er indrettet specielle pladser til dette
 5. sætte cykler, knallerter, barnevogne og lignende, så de ikke er til gene for andre
 6. være opmærksom på, at biler over 3500 kg ikke må henstilles på p-pladserne.

Kælderrum, skure, garager og carporte
De fleste lejemål har adgang til et kælderrum. Det er vigtigt at være opmærksom på, at både kælderrum og garager/carporte er ekstra udsatte for indbrud og hærværk, derfor skal du tænke over, hvad det er, du opbevarer her.

Derfor skal du:

 1. ikke opbevare eller påfylde/aftappe benzin i kældrene samt undgå reparation af f.eks. knallerter
 2. holde kælderrum og garage aflåst
 3. ikke sætte effekter i kældergangene
 4. medvirke til at undgå, at især børn og unge bruger disse rum som varmestuer eller til leg
 5. af hensyn til eventuel oversvømmelse, opklodse effekter, som opbevares i kælderrum
 6. huske, at opbevaring af effekter i kælderrum er under eget ansvar.

Fællesvaskeri og selskabslokaler
Alle beboere er velkomne til at benytte afdelingens vaskeri og selskabslokaler. Der henvises til særskilte bestemmelser, som er opsat i vaskerierne og i selskabslokalerne.

Derfor skal:

 1. afdelingens vaskeri kun benyttes af afdelingens beboere
 2. vaskemaskinerne ikke benyttes til farvning af tøj
 3. tøjet afhentes efter endt vask/tørring. Ikke afhentet tøj indsamles af ejendomsfunktionærerne og indleveres til boligselskabets administration
 4. døre og vinduer lukkes, inden du forlader vaskeriet
 5. unødvendig færden/ophold i vaskeriet undgås
 6. rygning i vaskeriet ikke forekomme
 7. hunde ikke medbringes.

Henvisning til andre bestemmelser
Ordensreglementet opstiller en række bestemmelser, som er vedtaget af beboerne for at opnå et godt og hyggeligt fællesskab, hvor vi tager nødvendigt hensyn til hinanden. Du skal dog lige være opmærksom på, at der også findes andre bestemmelser om, hvad du i øvrigt må og skal i forbindelse med dit lejemål. Det kan eksempelvis være Lov om leje af almene boliger (lov nr. 987 af 21/10 2009), specielt kapitel 13 om ”Lejerens brug af det lejede”, vedligeholdelsesreglement, råderetskatalog, havereglement, lokalplaner og eventuelt særlige ordensregler for benyttelse af fællesvaskerierne og selskabslokaler.

 

Ændring af ordensreglementet
Dette ordensreglement er vedtaget af beboerne på et beboermøde, men kan til enhver tid ændres på et kommende beboermøde, hvor forslag om ændringer er sat på dagsordenen.  Du skal lige være opmærksom på, at spørgsmål, som er vedtaget ved urafstemning, kun kan ændres ved en ny urafstemning.

Manglende overholdelse af ordensreglementet
Hvis du synes, naboen eller en beboer ikke helt følger bestemmelserne, hvad skal du så gøre?

Først, tal med vedkommende om problemet. Du kan også tale med øvrige naboer, om de har samme oplevelse. Hjælper det ikke af tale med naboer/andre beboere, så send en klage til boligselskabet, som så vil behandle klagen. Klagen skal være skriftlig, konkret og præcis, samt indeholde navn og adresse på lejeren, du klager over. Anonyme klager behandles IKKE.

Boligselskabet vurderer klagen, når den modtages – det vurderes, om klagen er berettiget og hvilke klagepunkter, der eventuelt er overtrådt i henhold til afdelingens ordensreglement eller Lov om leje af almene boliger. Herefter sendes sagen til høring hos den/de lejere, der klages over.

Når sagen er belyst og såfremt det vurderes, at klagen er berettiget, besluttes det, om sagen skal medføre påtale/en advarsel. Såfremt dette ikke hjælper, indbringes sagen for beboerklage-nævnet, hvilket kan medføre opsigelse/ophævelse af lejemålet.

Godkendt på beboermøde den 27. maj 2010

 

 

 

 

Ledige boliger

Ledigt NU

Ledige lejligheder   Vi har lige nu ingen ledige boliger. Du kan dog skrives på vores venteliste ved at klikke...

Read more

Køge boligselskab   -   Langelandsvej 32   -   4600 Køge   -   Tlf: 5663 7500    -   Fax: 5663 7007   -   e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.