Ordensreglement for Hastrupvænget 

 
Alle afdelinger har et ordensreglement, der er vedtaget af beboerne, og som man skal overholde. For at få det godt med sine naboer, må man sørge for at følge de fælles regler og for at holde orden i fællesområderne og i egen bolig.
Gentagne brud på ordensreglementet kan føre til opsigelse af lejemålet.

 

Disse regler er helst ikke noget, som du skal gå og tænke over i det daglige. Den helt overordnede regel er: Tag hensyn til de andre beboere. Når du bor i en lejlighed eller et rækkehus, så er naboen tæt på. Det betyder, at du skal tage lidt ekstra hensyn, men også være lidt tolerant over for dine naboer. Der skal jo være plads til alle. Din adfærd må selvfølgelig ikke være til gene for hverken de andre beboere, de ansatte eller andre besøgende i afdelingen. Du skal sørge for, at din husstand og dennes gæster overholder disse bestemmelser. Det er også nødvendigt at tage et vist medansvar for, at afdelingens fællesarealer og samlede fremtræden giver et godt indtryk og skaber en god atmosfære.


Støj
Du må naturligvis bruge din bolig, som du har lyst, men det er vigtigt, at du tager hensyn til dine naboer. Det er helt i orden at høre radio, se tv, støvsuge eller hvad det nu må være, men tænk lige på dine naboer. Det er jo heller ikke sikkert, at de har samme musiksmag som dig, eller måske skal de tidligt op og på arbejde næste morgen.
Derfor skal du:

 1. dæmpe generende adfærd mellem kl. 22.00 og kl. 7.00 næste morgen, så du ikke er til gene for dine omkringboende
 2. når du bruger værktøj (eks. hammer og boremaskine), være opmærksom på, at disse kun må bruges på hverdage imellem kl. 9.00 og kl. 19.00. Lørdage/søndage/helligdage  imellem kl. 10.00 og 14.00
 3. skrue ekstra ned for musikken, hvis du har åbne døre og vinduer
 4. når du holder fest i din lejlighed, informere de nærmeste naboer. Dette fritager dig dog ikke for at vise særligt hensyn efter kl. 22.00.

Hunde og katte
Det er tilladt at holde 2 hunde eller katte (max 2 husdyr pr. lejemål). Inden anskaffelse søges om tilladelse hos afdelingens ejendomsmester.

Hunde og katte må ikke medføre gener for andre, derfor skal du:

 1. sikre, at din hund eller kat ikke er til gene for andre beboere
 2. altid have din hund eller kat i snor, når du færdes i bebyggelsen med denne
 3. fjerne eventuelle efterladenskaber, når hunden eller katten luftes
 4. søge om tilladelse til at holde hund eller kat hos afdelingens ejendomsmester - se bilag ”Tilladelse til hund/kat i Hastrupvænget
 5. ved ansøgning om hundetilladelse fremskaffe en dyrlægeattest på, at hunden ikke er en muskel- eller kamphund eller en blanding deraf - se bilag omkring ”Forbud mod muskel- / kamphunde
 6. være opmærksom på, at der skal søges en pasningstilladelse, såfremt du har en hund eller kat på besøg i mere end 3 dage (”Tilladelse til pasning af hund/kat i afdeling Hastrupvænget"). Antallet af husdyr kan fraviges ved pasning.

Vær opmærksom på, at punkt 1 til 3 også gælder besøgende hunde, ligesom forbuddet mod muskel- og kamphunde også gælder besøgende hunde.

 

Øvrige dyr
Øvrige dyr må gerne holdes, bare dyrene ikke er til gene for øvrige beboere. Vær opmærksom på, at det er lejerens eget ansvar at overholde gældende lovgivning.

 

Altaner
Hvis du har en altan, så giver det dig rig mulighed for at benytte denne, når vejret tillader det. Du skal dog lige være opmærksom på ikke at genere dine naboer. Hvis du vil have krukker og altankasser, skal du naturligvis være opmærksom på, at du ikke spilder vand og jord ned til underboen.

 

Fælles adgangsveje
Vores fælles adgangsveje er det første indtryk, som vores gæster får, når de kommer på besøg. Det er nødvendigt, at der er fri adgang, både af hensyn til den almindelige rengøring af opgangen, men også for eksempel når redningstjeneste skal hente en beboer, som er blevet syg. Endelig skal man tænke på den brandfare, som opstår, hvis der opbevares ting i opgangen.

Derfor må du ikke:

 1. stille cykler, legetøj, sko eller andet i opgangen. Sker det alligevel, bliver genstandene fjernet uden varsel. Opgangen er flugtvej i tilfælde af brand og kan være røgfyldt, og skal derfor kunne forceres uden hindringer. Der kan dog søges tilladelse til en klap- eller barnevogn for lejligheder på 1. sal, og kun hvis de kan placeres uden at fri færdsel generes
 2. færdes/opholde dig unødvendigt i opgange eller benytte opgangen til leg
 3. ryge i op- og kældergange.

Affald
Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere vores affald i henholdsvis gråt og grønt affald, men også i størst muligt omfang sortere det affald fra, som kan genbruges.

Derfor skal du:

 1. sortere gråt affald, grønt affald, papir, pap og glas for sig, og lægge det i de dertil opstillede containere. Husk altid at lukke affaldsposerne
 2. medvirke til at holde orden ved affaldscontainerne og aldrig stille affald ved siden af containerne eller smide affald i de forkerte containere
 3. aflevere dit storskrald på storskraldepladsen i henhold skemaet i bilag 4. Affaldet skal lægges i klare sække og skal være sorteret
 4. ikke give uvedkommende adgang til storskraldepladsen
 5. ikke gennemrode affald på storskraldepladsen
 6. ikke stille reservedele, dæk, fælge og akkumulatorer på storskraldepladsen.

Bilaget ”Information om affald”, kan af hensyn til afdelingernes og boligselskabets renovations- afdelings drift ændres af administrationen, uden at dette skal vedtages på et nyt beboermøde.

 

Haver
Du kan benytte din have eller terrasse, som du har lyst til. Du kan plante blomster, krydderurter, mindre træer eller buske.

Dog skal du:

 1. holde haven og indgangsparti i pæn og ordentlig stand
 2. fjerne ukrudt
 3. holde hække fri for ukrudt
 4. klippe hække på begge sider. Hækken må maksimalt være 180 cm høje
 5. være opmærksom på, at de eventuelle træer og buske i din have ikke må skygge urimeligt for naboerne eller ødelægge eventuel fælles hæk/hegn
 6. selv fjerne haveaffald, eventuelt aflevere det på dertil indrettede pladser.

Der henvises i øvrigt til særskilt havereglement for Hastrupvænget, som indeholder mere udførlige regler for vedligeholdelse af haver i afdelingen.

Fællesarealer, herunder parkering
Vi forsøger at holde vores fællesarealer så pæne og velholdte som muligt. Det er derfor vigtigt, at vi alle tænker over dette, når vi færdes på fællesarealerne. Hvis vi alle passer godt på beplantninger, legeredskaber, borde og bænke, så vil afdelingen være hyggelig og indbydende for både os selv og vores gæster.

Derfor skal du:

 1. passe godt på vores beplantninger, legeredskaber mv
 2. ikke smide affald på fællesarealerne
 3. kun parkere på de afmærkede parkeringspladser
 4. være opmærksom på, at det kun er tilladt at parkere campingvogne, anhængere eller lignende, såfremt der er indrettet specielle pladser til dette
 5. være opmærksom på, at det ikke er tilladt at hensætte uindregistrerede køretøjer
 6. stille cykler, knallerter, barnevogne eller lignende, så de ikke er til gene for andre
 7. være opmærksom på, at køretøjer over 3500 kg ikke må henstilles i afdelingen.

Kælderrum og skure
De fleste lejemål har adgang til et kælderrum eller et skur, som giver mulighed for opbevaring af alt det, som man ikke lige skal bruge i det daglige. Det er dog vigtigt, at alle beboere er opmærksomme på, at både kælderrum og skure er ekstra udsatte for indbrud og hærværk, hvorfor der skal vises en vis omtanke med hensyn til, hvad der opbevares her.

Derfor skal du:

 1. holde dit kælderrum/skur aflåst
 2. undgå at hensætte effekter i kældergangene
 3. medvirke til at undgå, at især børn og unge ikke bruger disse rum som ”varmestue” eller til leg
 4. undgå reparation af fx knallerter samt opbevaring og påfyldning/aftapning af benzin i kældrene
 5. af hensyn til oversvømmelse, opklodse effekter, som opbevares i kælderrum
 6. huske, at opbevaring af effekter i kælderrum og skure er på eget ansvar.

Fællesvaskeri
Alle beboere er velkomne til at benytte afdelingens vaskeri. Der henvises til særskilte bestemmelser, som er opsat i vaskerierne.

Derfor skal:

 1. afdelingens vaskeri kun benyttes af afdelingens beboere
 2. vaskemaskinerne ikke benyttes til farvning af tøj
 3. tøjet afhentes efter endt vask/tørring. Ikke afhentet tøj indsamles af ejendomsfunktionærerne og indleveres til boligselskabets administration
 4. døre og vinduer lukkes, inden du forlader vaskeriet
 5. unødvendig færden/ophold i vaskeriet undgås
 6. rygning i vaskeriet ikke forekomme – dette er forbudt
 7. husdyr ikke medbringes.

Henvisning til andre bestemmelser
Ordensreglementet opstiller en række bestemmelser, som er vedtaget af beboerne for at opnå et godt og hyggeligt fællesskab, hvor vi tager nødvendigt hensyn til hinanden. Du skal dog lige være opmærksom på, at der også findes andre bestemmelser om, hvad du i øvrigt må og skal i forbindelse med dit lejemål. Det kan eksempelvis være Lov om leje af almene boliger (lov nr. 987 af 21/10 2009), specielt kapitel 13 om ”Lejerens brug af det lejede”, vedligeholdelsesreglement, råderetskatalog, havereglement, lokalplaner og eventuelt særlige ordensregler for benyttelse af fællesvaskerierne og selskabslokaler.

 

Ændring af ordensreglementet
Dette ordensreglement er vedtaget af beboerne på et beboermøde, men kan til enhver tid ændres på et kommende beboermøde, hvor forslag om ændringer er sat på dagsordenen.  Du skal lige være opmærksom på, at spørgsmål, som er vedtaget ved urafstemning, kun kan ændres ved en ny urafstemning.

 

Manglende overholdelse af ordensreglementet
Hvis du synes, at din nabo ikke helt følger bestemmelserne, hvad kan du så gøre?

Først og fremmest vil det altid være en god ide at tale med din nabo. Prøv at snakke om problemet, det er jo slet ikke sikkert, at naboen har tænkt over, fx hvor højt musikken lyder i din lejlighed. Du kan også snakke med de øvrige naboer om, hvorvidt de har samme oplevelse. Hjælper det ikke at tale med din nabo, så kan det selvfølgelig være nødvendigt at sende en klage til boligselskabet, som så vil foretage en behandling af din klage.

For at selskabet kan behandle klagen, så skal den indeholde navn og adresse på den lejer, som du vil klage over. Samtidig skal klagen være skriftlig, konkret og præcis. Endelig kan klagen ikke være anonym.

Boligselskabet vurderer klagen, når denne modtages – det vurderes, om klagen skønnes berettiget og hvilke klagepunkter, der evt. er overtrådt i henhold til afdelingens ordensreglement eller Lov om leje af almene boliger. Herefter sendes sagen til høring hos den lejer, der klages over. Når sagen er belyst og såfremt det vurderes, at klagen er berettiget, besluttes det, om sagen skal medføre en påtale, en advarsel, indbringes for beboerklagenævnet eller i grelle tilfælde medføre en opsigelse/ophævelse.

Godkendt på beboermøde den 9. september 2010

Ledige boliger

Ledigt NU

Ledige lejligheder   Vi har lige nu ingen ledige boliger. Du kan dog skrives på vores venteliste ved at klikke...

Read more

Seneste opdateringer

Køge boligselskab   -   Langelandsvej 32   -   4600 Køge   -   Tlf: 5663 7500    -   Fax: 5663 7007   -   e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.