Renovation

 

10 af selskabets afdelinger er gået sammen i en fælles renovation ordning kaldet RENOSOFI i dagligdagen. Med egne ansatte indsamles affald i afdelingerne og køres til en fællesplads, hvorfra det bortkøres til de endelige kommunale modtagerpladser.

På fællespladsen foretages en termokompostering af det grønne affald. På nedenstående sider kan du læse en status rapport over de første 5 år.

 

Affald i Køge Boligselskab

I starten af firserne kunne man konstatere, at man havde nogle miljøproblemer vedrørende vores affald. Dels var mængden stigende, dels blev der genanvendt mindre af affaldet end ønsket var. Det var en kendsgerning, at der var al for mange ressourcer som gik tabt. En del af problemet var også husholdningsaffaldet. I halvfemserne blev der derfor indført love og bestemmelser, som pålagde kommunerne at indføre ændrede renovationsordninger.

Dette medførte, at Køge kommune i 1996 indførte et nyt renovationsregulativ. Dette blev skabt i dialog og i samarbejde med brugerne. Køge kommune oprettede en følgegruppe bestående af politikere og brugere, herunder repræsentanter fra de almene boligorganisationer.

De almene boligorganisationer udtrykte ønske om, at det nye regulativ skulle afspejle de faktiske omkostninger som der var forbundet med de enkelte ordninger som brugerne indgik med kommunen. Boligorganisationerne ønskede naturligvis også, at egen indsats for forbedringer af miljøet også blev afspejlet i økonomien. Endvidere ønskede man meget fleksible ordninger for de enkelte selskaber og afdelinger. Det nye regulativ skulle afspejle, at egen indsats gav en økonomisk fordel.

I Køge Boligselskab indgik 8 afdelinger en aftale om en fællesordning. Målsætningen var en professionel indsats for at opnå en ordning, der både var billigere, bedre og mere miljørigtigt end den kommunale familieordning. Man mente at muligheden var til stede når mange gik sammen og man satte de nødvendige ressourcer af. En enkel afdeling lavede en flerfamilieordning baseret på frivillig indsats fra beboerne i fællesskab, herunder kompostering af det grønne affald.

Efter 5 år er det relevant med en evaluering af ordningerne i boligorganisationen, med betragtning af såvel økonomisk karakter som de miljømæssige forhold. Endvidere skal ordningerne også måles på effekten, om der er opnået en forøgelse af genanvendelses- graden af affaldet.

De 2 ordninger benævnes Renosofi for fællesordningen og Samsøvænget for afdelingen med enfamilie ordningen.

 

Beskrivelse af ordningerne

Renosofi
Renosofi varetager i dag tømning af dagrenovation - grønt - pap - papir - glas - gråt affald samt haveaffald i 9 af selskabets afdelinger. I alt 1438 lejemål er omfattet af ordningen. Indsamling af gråt affald foregår med egen renovationsvogn, som kører affaldet til selskabets terminalplads på Ølandsvej 3. I starten blev dette anbragt i store containere. For at begrænse transporten mellem fællespladsen og KARA i Roskilde indførte man senere en komprimatorcontainer. I begyndelsen foregik indsamlingen i afdelingerne med traktor og anhænger. Dette medførte igen for meget transport, hvorfor der efterfølgende er investeret i en renovationsvogn. Begge tiltag har begrænset transporten og derved nedbragt forureningen og sparer også på energiforbruget på ordningen. Gråt affald afhentes hver uge. Grønt affald bliver komposteret i store fuldautomatiske termobeholdere, for efterfølgende at blive til muld, der genanvendes i afdelingernes bede og haver som gødning. En ordning der, når der er tale om grønt affald, er den mest miljøvenlige, og derfor har den største samfundsrelevans.

I starten anvendte man varmkompostbeholdere på pladser i afdelingerne. Dette medførte problemer med restaffaldet perkolat, samt voldsomme lugtgener for beboerne. Man indførte herefter kolde plastspande der afhentedes hver uge, og komposteringen skete herefter først på pladsen. På pladsen overførte man det grønne affald til varmekompostbeholderne. Dette gav dog de samme gener overfor naboerne i industrikvarteret som overfor beboerne.

I år 2000 investerede Renosofi i 2 stk. termobeholdere, hvorved der sker er hurtig og effektiv kompostering stort set uden lugtgener. Alt grønt affald afhentes hver uge. Ved højtider kan der indsættes ekstra tømning.

Glas sorteres af egne ansatte, således at hele flasker sorteres fra. Flasker køres til Danske Flaskegenbrug i Greve og restglas til Holmegaard Glasværk. I starten blev glas leveret til kommunen i glasbeholdere uden en egen sortering, men dette medførte en al for lille genanvendelse af hele flasker.

Pap og papir afhentes hver uge i afdelingerne og køres til KARA i Roskilde.

 

Haveaffald afhentes i afdelingerne efter behov og omdannes til flis eller kompost.

 

Udviklingen i ordningen er helt i overensstemmelse med Køge kommunes Agenda 21 plan, og må betragtes som en af Køges og Danmarks bedste renovationsordninger. Renosofi har allerede opnået målsætningen i regeringens handlingsplan for affald for 2004. Fællespladsen og ordningen er ifølge oplysninger fra rådgiver på ordningen besøgt af ca. 800 politikere og boligfolk gennem de sidste 3-4 år.

 

Samsøvænget
Afdelingen har indgået en flerfamilieordning med Køge Kommune. Fra starten var det tanken, at ordningen skulle være baseret på en egen indsats fra beboernes side. En nedsat arbejdsgruppe skulle løbende informere beboerne samt forestå komposteringen af det grønne affald og flisomdannelse af haveaffald.


Grønt affald blev i starten sorteret af beboerne, som herefter anbragte det i varmkompostbeholdere på 2 pladser i afdelingen. Da der ikke længere var opbakning fra den nedsatte arbejdsgruppe, forsøgte man i en periode at købe det af en fremmed entreprenør. I dag er kompostering helt opgivet af beboerne, dels af hensyn til økonomi samt pga. lugtgener i forbindelse med varmkomposteringen. Afdelingen har ikke i dag taget initiativ til en anden ordning. Grønt affald afleveres i dag som gråt affald. Der er en enkelt beboer, som har sin egen kompostbeholder.


Glas afleveres i glascontainere, der afhentes af kommunen. En ordning, der har vist at have en utilfredsstillende resultat for genanvendelsen af hele flasker.


Pap og papir afleveres i specielle containere, der afhentes hver anden uge af Køge kommune.


Haveaffald afleveres i båse og afhentes af en fremmed entreprenør og afleveres som haveaffald hos KARA. Der sker ingen omdannelse til flis eller kompost som oprindeligt planlagt.


Status og målsætning for behandling af affald

Miljø- og energiministeriet udgav i 1999 publikationen: Natur- og Miljøpolitisk Redegørelse 1999. Publikationen indeholder en samlet status over den aktuelle danske miljøpolitik og den statslige indsats, der i de senere år er gjort for at beskytte og forbedre naturen og miljøet. Hovedvægten ligger på en beskrivelse af miljøsituationen i Danmark, men redegørelsen omfatter også det internationale miljøsamarbejde og indsatsen for at forbedre natur- og miljøforhold i andre dele af verden. Redegørelsen indeholder også regeringens nationale handlingsplan, Affald 21, der bl.a. indeholder målsætninger og hvilke tiltag, kommunerne skal tage højde for i næste generation af kommunale affaldsordninger.

Målsætningen for dagrenovation, der omfatter gråt affald, papir, glas og organisk affald, er at øge andelen af genanvendelse, der primært består af papir, glas og organisk affald. På landsplan var der en genanvendelsesprocent på ca. 15% i 1996. Målsætningen er at genanvendelsen skal være oppe på 30% i år 2004.

Statistikker viser, at den samlede mængde af affald ikke er faldende. Når man derfor skal måle effekten af den indførte opfordring til kompostering af organisk affald i Køge, er man nødvendigvis nødt til at vurdere faldet i det samlede fald i affaldsmængden. Køge kommune indførte i 1997 et nyt renovationsregulativ med det formål at øge genanvendelsen af affald, samt at begrænse deponeringen og forbrændingen af affald.
 

De seneste statistikker fra Køge kommune viser ikke et fald i det grå affald. Dette må betyde, at der ikke er sket nogen større kompostering af det grønne affald, eller at affaldsmængden generelt er stigende. Der er sket en stigning i papir, pap og storskraldsmængder.

Ledige boliger

Ledigt NU

Ledige lejligheder   Vi har lige nu ingen ledige boliger. Du kan dog skrives på vores venteliste ved at klikke...

Read more

Seneste opdateringer

Køge boligselskab   -   Langelandsvej 32   -   4600 Køge   -   Tlf: 5663 7500    -   Fax: 5663 7007   -   e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.