Solbakken II

Bebyggelsen er opført i 1956 i røde mursten og tegl og består af 220 familieboliger. Byggeriet er opført i 3 etager, og alle boliger er et-plans lejligheder. Afdelingen er tilsluttet kabel TV fra YouSee. Til bebyggelsen hører et beboerlokale med plads til 30 personer, der ligger i kælderen. Afdelingen har eget vaskeri samt inde- og udendørs tørremuligheder. I bebyggelsen er der legepladser for børn i alle aldre, der ligger i stille og rolige omgivelser. Afdelingen har egen petanquebane og basketbane.

Beliggenhed
Astersvej, Kløvervej og Primulavej.

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg – YouSee kabel TV.
Fibernet – Parknet.
Varmeanlæg – Fjernvarme, Vestegnens Fjernvarme og Køge Fjernvarme.
Renovation – sortering af affald såvel i som udenfor boligerne.
Der er vaskeri i afdelingen.

Lejligheden
Der er altan til alle lejemål.
Mulighed for individuel boligforbedring af køkken og bad

Kabel TV
Der er installeret kabel TV i bebyggelsen.
Den enkelte beboer skal selv tilmelde sig til YouSee, for at modtage kabel TV.

Klik her for at se programudbud på YouSee’s kabel TV.

Fibernet
Der er installeret fibernet i bebyggelsen, som er en del af huslejen.
Beboeren skal blot tilkoble en router og logge på med sine enheder, eller sætte et LAN kabel fra stikket direkte i en PC eller et TV.

Vejledning til fibernet.

Værd at vide
Station – Køge Station med regionaltog og S-tog  – ca.  20 min. gang.
Bus – afstand ca. 5 min. gang.
Indkøbscenter – ca. 20 min. gang.
Børneinstitutioner og skole – ca. 10 min. gang.
Køge bymidte – ca. 20 min. gang.

Husdyrhold
Husdyr er tilladt – se ordensreglement for afdelingen.

Opnotering på venteliste
For opnotering på venteliste kan du oprette dig her, eller du kan kontakte administrationen.

Kontakt
KBS administration
Drift af afdeling
Afdelingsbestyrelse
Vagttelefon

Reglementer
Ordensreglement
Råderet
Renovation
Vedligeholdelsesreglement

Beboerinformation
Selskabslokale
Møder
Økonomi
Omdelinger
Energimærkning
Carport og garage
Parkering

Kontakt

Boligselskabet har egen administration, der er beliggende i afdelingen Hastrupparken.
Selskabets daglige leder er forretningsfører René Nielsen.

Administrationen er beliggende på Langelandsvej 32, 4600 Køge.
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk

Se åbningstider nederst på siden.

Formand Martin Hoffmann kan træffes mandage kl. 15-16. Aftale for møde skal aftales hos administrationen på tlf. 5663 7500.

Afdelingen er en del af driftsområde Øst, der består af følgende afdelinger: Solbakken I, Solbakken II, Boskovparken og Ravnsborg Huse.
Områdekontor er i afdeling Solbakken II.

Ansatte i driftsområde Øst
Områdeleder Jens-Aage Lindenskov

Assistenter: Dan Pedersen og Michael Lønstrøm
Ejendomsfunktionærer: Per Pedersen,  Per Rasmussen,  Ole Truelsen, Johnny Rothmann og Flemming Ljungstrøm.

Områdeleder har den overordnede ledelse og fordeling af arbejdet i driftsområdet samt gennemfører ind- og udflytninger. 
Assistenter er kontaktperson for beboerne i det daglige samt leder den daglige drift i afdelingen. 
Ejendomsfunktionærer deltager i renholdelse og vedligeholdelse af afdelingerne, beboerservice samt forfaldende arbejde.   

Områdekontor Øst
Solbakken II, Astersvej 28, 4600 Køge
Tlf. 6134 8508 
E-mail: oest@kbs.dk

Kontorets åbningstid er:
Kontortid: Mandag og torsdag kl. 10.00 – 11.00
Telefontid: Mandag og torsdag kl. 11.00 – 12.00

 

Formand Lone Jensen
Næstformand Søren Ulrich
Kasserer Tove Røtting
Sekretær Arne Sewohl
Bestyrelsesmedlem Morten Andersen

Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes på mail ab-solbakken2@kbs.dk

Bestyrelseskontor Astersvej 28.

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

 • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art
 • Forslag til beboerne anvendelse af fælleslokaler og etablering af andre fritidsaktiviteter (eks. udgivelse af blad og afholdelse af arrangementer
 • Forslag til indretning af afdelingens udearealer, legepladser, grønne områder m.m.
 • Ændringer af ordensreglement
 • Forslag til ændringer i bebyggelsen, moderniseringsarbejder, ekstraordinære renoveringsarbejder, der skal indarbejdes i kommende budgetter

Bemærk nyt vagtnummer!

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580.
Akutte problemer er fx rørbrud, manglende strøm i boligen, stoppet kloak og indbrud.

Reglementer

Se ordensreglement for Solbakken II her

Beboerne har råderet over boligerne! Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også dem, der bor alment. Råderetten er en af mulighederne! Råderetsreglerne åbner mulighed for at den enkelte boligorganisation selv aftaler råderetskompetencen på en række områder. Dette er gjort ved at der er udarbejdet et råderetskatalog for den enkelte afdeling. Råderetten er et positivt møde mellem boligorganisation og beboer:
 
 
For at se afdelingens råderetskatalog skal du have acrobat reader installeret. Klik her for gratis at installere adobe acrobat reader.
 
Positivlisten:
På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten giver ret til at udføre følgende forbedringer:  
 • energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsruder, termostatventiler og lign.
 • andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lign.
 • etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
 • tekniske installationer, herunder elinstallationer.
Disse fire områder betegnes altid som en forbedring af det lejedes værdi, og giver derfor ret til godtgørelse ved fraflytning.
 
Den udvidede positivliste:
Arbejder udenfor boligen:
På et afdelingsmøde kan beboerne beslutte, at der kan gennemføres råderetsarbejder udenfor selve boligen. Disse arbejder kan både være forbedringsarbejder og forandringsarbejder.
 
Arbejder indenfor boligen – aftales individuelt:
For at tilgodese den enkelte beboer, er der skabt mulighed for at boligorganisationen kan indgå aftale med denne om andre råderetsarbejder end dem, der fremgår af positivlisten. Arbejderne kan være forbedringsarbejder og forandringsarbejder. Det er de enkelte beboermøder, der fastsætte retningslinier for indgåelse af aftaler om arbejder i den enkelte lejers bolig.

Individuel boligforbedring:

Nogle bebyggelser har også indført individuelle boligforbedringsarbejder. Dette medfører, at forbedringen betales af afdelingen, hvorefter lejen stiger over en aftalt periode, hvorefter forbedringen er betalt og lejen falder igen. Eksempelvis udskiftning og forbedring af køkkener eller badeværelser, eks. køkken udskiftning kr. 40.000,- betales med en huslejestigning på ca. 450,- kr./måned over 10 år.

Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere vores affald i henholdsvis gråt og grønt affald, men også i størst muligt omfang sortere det affald fra, som kan genbruges.

I henhold til vores ordensreglement skal vi:

 1. sortere gråt affald, grønt affald, papir, pap og glas for sig, og lægge det i de dertil opstillede containere. Husk altid at lukke affaldsposerne
 2. medvirke til at holde orden ved affaldscontainerne og aldrig stille affald ved siden af containerne eller smide affald i de forkerte containere
 3. huske, at vi kun må sætte storskrald ud i henhold til nedenstående.  Affaldet skal lægges i klare sække og skal være sorteret.

Storskrald skal sættes for enden af blokkene eller ud for opgangene fra søndag efter kl. 20.00 til mandag morgen inden kl. 8.00.

Se sorteringsvejledning for Solbakken II her.

10 af selskabets afdelinger er gået sammen i en fælles renovation ordning kaldet RENOSOFI i dagligdagen. Med egne ansatte indsamles affald i afdelingerne og køres til en fællesplads, hvorfra det bortkøres til de endelige kommunale modtagerpladser.

Se vedligeholdelsesreglement for Solbakken II her

Beboerinformation

Fælleslokaler, Primulavej 18, kld:

Solbakken II udlejer selskabslokale med plads til 30 personer. Lokalerne udlånes kun til egne beboere. Bestilling skal ske til afdelingens områdekontor på mail oest@kbs.dk.

Priser for leje af selskabslokalet:
Kr. 300,00 pr. dag.
Kr. 500,00 for weekend (fredag, lørdag, søndag).

Beboermøder
Hvert år inden den 15. september afholdes ordinært beboermøde. I en ny afdeling afholdes beboermøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Afdelingsbestyrelsesmøder
Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes i hver afdeling ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

Find referater fra beboermøder, afdelingsbestyrelsesmøder samt selskabsbestyrelsesmøder i din beboermappe ved at logge ind på  beboerweb her.

Find budgetter og regnskaber for din afdeling i din beboermappe ved at logge ind på beboerweb her.

Se hvilke beboerinformationer, der omdeles i afdelingen hver måned ved at logge ind på beboerweb her.

Se energimærkning for Solbakken II her

Køge Boligselskab har i 2 af vores afdelinger, Solbakken II og Hastrupparken, udlejning af carporte og garager. 

For at kunne leje en carport eller garage er kravene: 

 • At du bor i den afdeling, hvor carporten/garagen er. Beboere i andre afdelinger kan ikke leje en carport/garage i din afdeling.
 • At du har et indregistreret motorkøretøj eller el-køretøj.
 • At du stå på lejekontrakten, til den bolig du bor i.
 • Har du i forvejen lejet en carport eller garage, skal denne opsiges, såfremt du ønsker en ny.

Opskrivning på venteliste til carport/garage: 
Det er gratis at blive opskrevet og stå på Køge Boligselskabs venteliste til en carport/garage. Opskrivningen foregår ved, at du henvender dig til Køge Boligselskab i administrationen, Langelandsvej 32, 4600 Køge i vores åbningstid. Du kan ikke skrive dig op via vores hjemmeside.

Priser pr. måned:
Solbakken II carport kr. 100
Solbakken II garage kr. 100

Hastrupparken carport kr. 144
Hastrupparken garage kr. 226 

Regler: 

 • Det lejede må kun bruges til parkering af lejerens indregistrede motorkøretøj eller el-køretøj og skal opsiges, såfremt lejeren i mere end 3 måneder er uden køretøj.
 • Biler m.m. må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre.
 • Signalhorn må ikke benyttes i carport/garage eller gården. Benzin må ikke opbevares i det lejede.
 • Forsikring af de i carporten/garagen værende effekter, der tilhører lejeren, er udlejeren uvedkommende.
 • Ved lejemålets ophør skal carporten/garagen afleveres i god og rengjort stand, bortset fra forringelse ved ælde og almindelig slid.
 • Fremleje eller fremlån må ikke finde sted, og lejer har ikke afståelsesret til lejemålet.
 • Såfremt lejeren skal benytte elektricitet i carporten/garagen, skal den indføres gennem bimåler, som opsættes og betales på lejerens foranstaltning og for dennes regning. Tilladelse skal indhentes i selskabet inden opsætning.
 • Strømforbrug afregnes årligt med selskabet efter aflæsning af bimåler.

Opsigelse af carport/garage:
Opsigelse af carport/garage foregår ved, at du henvender dig til Køge Boligselskab i administrationen, Langelandsvej 32, 4600 Køge i vores åbningstid. Her udfylder du en opsigelsesblanket. Opsigelsesfristen er løbende måned + en måned. Dvs. opsiger du din carport/garage i januar, hæfter du til og med februar. 

Det blev på beboermøde i 2017 vedtaget, at der skal indgås ny parkeringsordning med Parkzone i Solbakken II.  

Ordningen overordnet
Der må kun parkeres på Solbakken ll’s parkeringspladser med parkeringslicens. Dette gælder for såvel bilparkering som parkering af campingvogne og trailere. 

ParkCare er en elektronisk løsning, hvor beboere selv registrerer hvilken bil, der udstedes licens til indenfor de regler, der er gældende for ordningen. Kan beboeren ikke selv registrere bilen online, kan hjælp hentes hos afdelingsbestyrelsen eller hos mesteren. En app til registrering af biler vil blive frigivet i løbet af efteråret 2018.

Retningslinjer for udstedelse af parkeringslicenser:
Beboere
Der kan registreres op til 5 faste biler (registreringsnumre) pr. lejemål. Dette er beregnet til husstandens faste beboere samt gæster, der kommer regelmæssigt. Derudover er der ubegrænset gæstetimer om året. Gæstetimer registreres enten online via PC/tablet/telefon eller via gæste licenser på papir, der kan afhentes på ejendomskontoret. Som start udleveres der 5 stk. til dem, som ikke har adgang til online registrering.

Selskabslokale
Gæster kan registres enten via online løsningen eller få udleveret gæste licenser på papir via ejendomskontoret i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen.

ParkCare er en elektronisk løsning
Beboere får tilsendt et brugernavn og password til løsningen, og beboeren registrerer selv hvilken bil/biler, der er tilknyttet lejemålet og dermed må parkere i Solbakken ll. Ved fraflytning og tilflytning er det KBS’s administration, der sørger for dette. 

Parkeringskontrolafgift
Parkeringskontrolafgifter udstedes til alle, der parkerer på parkeringspladserne i Solbakken ll uden parkeringslicens via ParkCare. Af hensyn til at der er tale om etagebyggeri og at der ved parkering skal hentes gæste licenser på papir hos den beboer, som man besøger, skal et køretøj observeres parkeret i 5 minutter, inden der kan udstedes en parkeringskontrolafgift 

Parkeringspladser forbeholdt handicappede
Der udstedes kun faste handicap P-pladser, forbeholdt et bestemt reg. nr. der hvor der er et behov for en kassebil med lift til kørestol.

Derudover oprettes der handicap P-pladser, der er forbeholdt personer med handicapparkeringskort.
Antallet af P-pladser, der er forbeholdt personer med handicapparkeringskort, må ikke overstige det anbefalede antal i bygningsreglementet.
Er der et behov for at ansøge om enten det ene eller det andet, rettes henvendelse til kbs@kbs.dk eller ved henvendelse til selskabets administration.

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580