Samsøvænget

Bebyggelsen er opført i 1982 i gule mursten og gult tegltag og består af 41 familieboliger. Byggeriet er opført i 1½ plan. Til bebyggelsen hører et dejligt fælleshus med god plads til 30 personer. Afdelingen kan benytte nabobebyggelsens vaskeri. I bebyggelsen er der legepladser for børn i alle aldre, der ligger i stille og rolige omgivelser. Til hvert lejemål er der carport, skur og have.

Beliggenhed
Samsøvej.

Tekniske installationer og anlæg
Antenneanlæg – YouSee kabel TV.
Fibernet – Parknet.
Varmeanlæg – Fjernvarme, Vestegnens Fjernvarme og Køge Fjernvarme.
Renovation – sortering af affald såvel i som udenfor boligerne.

Lejligheden
Selvstændigt bad og toilet.
Gulve i badeværelse klinker, øvrige gulve er parket.
Der er have eller altan til alle lejemål.
Mulighed for individuel boligforbedring af køkken.

Kabel TV
Der er installeret kabel TV i bebyggelsen.
Den enkelte beboer skal selv tilmelde sig til YouSee, for at modtage kabel TV.

Klik her for at se programudbud på YouSee’s kabel TV.

Fibernet
Der er installeret fibernet i bebyggelsen, som er en del af huslejen.
Beboeren skal blot tilkoble en router og logge på med sine enheder, eller sætte et LAN kabel fra stikket direkte i en PC eller et TV.

Vejledning til fibernet.

Værd at vide
Station – Køge Station med regionaltog og S-tog – ca. 20 min. gang.
Bus – afstand ca. 5 min. gang.
Indkøbscenter – ca. 20 min. gang.
Børneinstitutioner og skole – ca. 10 min. gang.
Køge bymidte – ca. 20 min. gang. 

Husdyrhold
Husdyr er tilladt – se ordensreglement for afdelingen.

Parkeringspladser forbeholdt handicappede
Der udstedes kun faste handicap P-pladser, forbeholdt et bestemt reg. nr. der hvor der er et behov for en kassebil med lift til kørestol.

Derudover oprettes der handicap P-pladser, der er forbeholdt personer med handicapparkeringskort.
Antallet af P-pladser, der er forbeholdt personer med handicapparkeringskort, må ikke overstige det anbefalede antal i bygningsreglementet.
Er der et behov for at ansøge om enten det ene eller det andet, rettes henvendelse til kbs@kbs.dk eller ved henvendelse til selskabets administration.

Opnotering på venteliste
For opnotering på venteliste kan du oprette dig her, eller du kan kontakte administrationen.Antenneanlæg – YouSee grundpakke.

Kontakt
KBS administration
Drift af afdeling
Afdelingsbestyrelse
Vagttelefon

Reglementer
Ordensreglement
Råderet
Renovation
Vedligeholdelsesreglement

Beboerinformation
Selskabslokale
Møder
Økonomi
Omdelinger
Energimærkning

Kontakt

Boligselskabet har egen administration, der er beliggende i afdelingen Hastrupparken.
Selskabets daglige leder er forretningsfører René Nielsen.

Administrationen er beliggende på Langelandsvej 32, 4600 Køge.
Tlf. 5663 7500
E-mail kbs@kbs.dk

Se åbningstider nederst på siden.

Formand Martin Hoffmann kan træffes mandage kl. 15-16. Aftale for møde skal aftales hos administrationen på tlf. 5663 7500.

Afdelingen er en del af driftsområde Midt, der består af følgende afdelinger: Hastrupparken, Samsøvænget og Kirsebærhaven.
Områdekontor er i afdeling Hastrupparken.

Ansatte i driftsområde Midt
Områdeleder Lars Østervang

Assistent: Carsten Nielsen, Anne Green Straarup
Ejendomsfunktionær: Freddy Bønlykke, Ahmet Yakut, Henrik Thelin og Tom Brehmer.

Områdeleder har den overordnede ledelse og fordeling af arbejdet i driftsområdet samt gennemfører ind- og udflytninger. 
Assistenter er kontaktperson for beboerne i det daglige samt leder den daglige drift i afdelingen. 
Ejendomsfunktionærer deltager i renholdelse og vedligeholdelse af afdelingerne, beboerservice samt forfaldende arbejde.   

Områdekontor midt 
Langelandsvej 4, 4600 Køge
Tlf. 4045 7934
E-mail: midt@kbs.dk 

Kontorets åbningstid er:
Kontortid: Mandag og torsdag kl. 10.00 – 11.00
Telefontid: Mandag og torsdag kl. 11.00 – 12.00

 

Formand Majbritt Rasmussen, Samsøvej 62
Bestyrelsesmedlem Jørn Lindinger
Bestyrelsesmedlem Wicki Søgaard
Bestyrelsesmedlem Jeannett Hansen
Bestyrelsesmedlem Kim Hansen

 Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes på mail ab-samsoevaenget@kbs.dk

Afdelingsbestyrelsens opgaver

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

 • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art
 • Forslag til beboerne anvendelse af fælleslokaler og etablering af andre fritidsaktiviteter (eks. udgivelse af blad og afholdelse af arrangementer
 • Forslag til indretning af afdelingens udearealer, legepladser, grønne områder m.m.
 • Ændringer af ordensreglement
 • Forslag til ændringer i bebyggelsen, moderniseringsarbejder, ekstraordinære renoveringsarbejder, der skal indarbejdes i kommende budgetter

Bemærk nyt vagtnummer!

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580.
Akutte problemer er fx rørbrud, manglende strøm i boligen, stoppet kloak og indbrud.

Reglementer

Se ordensreglement for Samsøvænget her

Beboerne har råderet over boligerne! Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også dem, der bor alment. Råderetten er en af mulighederne! Råderetsreglerne åbner mulighed for at den enkelte boligorganisation selv aftaler råderetskompetencen på en række områder. Dette er gjort ved at der er udarbejdet et råderetskatalog for den enkelte afdeling. Råderetten er et positivt møde mellem boligorganisation og beboer:
 
 
For at se afdelingens råderetskatalog skal du have acrobat reader installeret. Klik her for gratis at installere adobe acrobat reader.
 
Positivlisten:
På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten giver ret til at udføre følgende forbedringer:  
 • energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsruder, termostatventiler og lign.
 • andre ressourcebesparende foranstaltninger, f.eks. vandbesparende foranstaltninger og lign.
 • etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som nødvendiggøres heraf.
 • tekniske installationer, herunder elinstallationer.
Disse fire områder betegnes altid som en forbedring af det lejedes værdi, og giver derfor ret til godtgørelse ved fraflytning.
 
Den udvidede positivliste:
Arbejder udenfor boligen:
På et afdelingsmøde kan beboerne beslutte, at der kan gennemføres råderetsarbejder udenfor selve boligen. Disse arbejder kan både være forbedringsarbejder og forandringsarbejder.
 
Arbejder indenfor boligen – aftales individuelt:
For at tilgodese den enkelte beboer, er der skabt mulighed for at boligorganisationen kan indgå aftale med denne om andre råderetsarbejder end dem, der fremgår af positivlisten. Arbejderne kan være forbedringsarbejder og forandringsarbejder. Det er de enkelte beboermøder, der fastsætte retningslinier for indgåelse af aftaler om arbejder i den enkelte lejers bolig.

Individuel boligforbedring:

Nogle bebyggelser har også indført individuelle boligforbedringsarbejder. Dette medfører, at forbedringen betales af afdelingen, hvorefter lejen stiger over en aftalt periode, hvorefter forbedringen er betalt og lejen falder igen. Eksempelvis udskiftning og forbedring af køkkener eller badeværelser, eks. køkken udskiftning kr. 40.000,- betales med en huslejestigning på ca. 450,- kr./måned over 10 år.

Vores afdeling vil gerne bidrage til en mere miljøvenlig håndtering af vores affald. Derfor skal vi sortere vores affald i henholdsvis gråt og grønt affald, men også i størst muligt omfang sortere det affald fra, som kan genbruges.

I henhold til vores ordensreglement skal vi:

 1. sortere gråt affald, grønt affald, papir, pap og glas for sig, og lægge det i de dertil opstillede containere. Husk altid at lukke affaldsposerne
 2. medvirke til at holde orden ved affaldscontainerne og aldrig stille affald ved siden af containerne eller smide affald i de forkerte containere
 3. huske, kun at sætte storskrald ud i henhold til nedenstående. Affaldet skal lægges i klare sække og skal være sorteret.

Storskrald indsamles jvf. storskraldskalenderen, som omdeles.

Se vedligeholdelsesreglement for Samsøvænget her

Beboerinformation

Fælleslokaler:
Fælleshus med plads til 25 personer. Lokalerne udlånes kun til egne beboere. Skal du låne huset, skal du kontakte Majbritt Rasmussen, Samsøvej 62. Enten kan man lægge en seddel i postkassen eller skrive en mail på majbritt.lund.petersen@gmail.com.

Regler ved brug af fælleshuset
Hvem kan bruge huset?
Fælleshuset kan kun lånes af beboere i Samsøvænget til private fester, arrangementer eller møder af ikke kommerciel karakter. Fælleshuset er gratis at låne. Det er altid den ansvarlige boligtager, der har ansvaret for huset, det vil sige, at bruges huset af andre i husstanden f.eks. børn eller personer, der ikke er medtaget på lejekontrakten, er det boligtageren, som har underskrevet lånekontrakten, der er ansvarlig.

Rengøring og renholdelse
Efter brug skal huset afleveres i rengjort stand, dvs. huset skal altid støvsuges, gulve vaskes, borde aftørres og stilles på plads, toilettet rengøres, alt service skal være rengjort og opvaskemaskinen skal være tømt. I huset forefindes der kost, støvsuger, gulvskrubbe og sorte sække til affald, opvaskemiddel samt tabs til opvaskemaskinen. Låner skal selv medbringe toiletpapir, køkkenruller, viskestykker, håndklæder, gulvklude og karklude. Fremstår huset ikke rengjort ved kontrol, bliver den ansvarlige boligtager bedt om at rengøre huset igen.

Affald
Affald skal sorteres efter gældende regler for afdelingen og lægges i de korrekte containere ved huset.

Generel brug af huset
Der skal tages almindelig hensyn til naboer, såvel de private rækkehuse som beboere i Samsøvænget. Der må ikke spilles højt musik for åbne døre og vinduer. Gæster må ikke opholde sig uden for huset ved hovedindgangen, der kan terrassen med borde og bænke benyttes til ophold udendørs. Overtrædes disse regler ved lån af huset, er den ansvarlige for udlån af huset berettiget til at stoppe festen øjeblikkeligt.

Skader forvoldt ved lån af huset
Skader, der opstår i låneperioden, er låner erstatningspligtig for. Nøgler til huset skal afleveres til udlåner dagen efter lånet. Hvis nøgler bortkommer, er låner ansvarlig for de omkostninger, der vil komme efterfølgende. Betaling af skader
opkræves af administrationen. 

Hvem skal jeg kontakte?
Skal du låne huset, skal du kontakte Majbritt Petersen, Samsøvej 62. Enten kan man lægge en seddel i postkassen eller skrive en mail på majbritt.lund.petersen@gmail.com. 
Huset kan kun lånes i 1 dag.
Huset kan ikke lånes den 31. december og den 1. januar.

Beboermøder
Hvert år inden den 15. september afholdes ordinært beboermøde. I en ny afdeling afholdes beboermøde første gang inden 6 måneder efter indflytning har fundet sted. Det påhviler boligorganisationens bestyrelse at indkalde til det første afdelingsmøde. De følgende afdelingsmøder indkaldes af afdelingens bestyrelse. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden.

Afdelingsbestyrelsesmøder
Afdelingsbestyrelsesmøder afholdes i hver afdeling ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

Find referater fra beboermøder, afdelingsbestyrelsesmøder samt selskabsbestyrelsesmøder i din beboermappe ved at logge ind på  beboerweb her.

Find budgetter og regnskaber for din afdeling i din beboermappe ved at logge ind på beboerweb her.

Se hvilke beboerinformationer, der omdeles i afdelingen hver måned ved at logge ind på beboerweb her.

Se energimærkning for Samsøvænget her

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580