Aktiv i KBS

Som beboer i Køge Boligselskab har du mulighed for at involvere og engagere dig på flere måder og på en lang række områder. Du kan engagere dig i det beboerdemokratiske arbejde i din egen afdeling og måske endda tage del i det bredere samarbejde, som finder sted i repræsentantskabet, hvor alle afdelinger er repræsenteret.

Der er også mange muligheder for at engagere sig som frivillig i Kulturhusets virke. Både i Kulturhusets café samt i husets mange aktiviteter har vi løbende brug for nye frivillige.

Til KBS Beboernyt har vi brug for skribenter og fotografer til vores sammenhold. Kan du med udgangspunkt i KBS og Køge omegn brygge en god historie sammen, så er det dig, vi har brug for. Vi sidder på vores hyggelige kontor i Kulturhuset, og vi vil være rigtig glade for at se et nyt ansigt dér. Arbejdet er på frivillig basis, men mægtig hyggeligt, idet man mødes på kryds og tværs og får sjove oplevelser og gode kontakter. Kontakt os på tlf. 2129 6481 eller på beboernyt@kbs.dk.

På fanebladene nedenfor kan du få mere information om dine muligheder for at engagere dig i dit eget boligområde.

KBS Bestyrelsesweb
Er du medlem af en bestyrelse i Køge Boligselskab, er du tilføjet KBS Bestyrelsesweb. Her kan du finde informationer, som er relevant for arbejdet i en bestyrelse, bl.a. budgetter, regnskaber, dagsordener og referater.  

Aktiv Information

Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed og består af 50 medlemmer. Heraf vælges de 43 på bebyggelsernes beboermøder. Bestyrelsens 7 medlemmer, der vælges af repræsentantskabet, er fødte medlemmer. Hver afdeling har 2 repræsentanter, resten fordeles efter antal boliger – se fordeling af repræsentanter her. Formand for repræsentantskabet er boligorganisationens bestyrelsesformand. De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling.

Repræsentantskabet træffer beslutning om: 

 1. Boligorganisationen skal administreres af en forretningsfører eller en almen administrationsorganisation. Beslutningen sker ved vedtægtsændring.
 2. Valg af revisor.
 3. Grundkøb.
 4. Boligorganisationens byggepolitik.
 5. Iværksættelse af nyt byggeri.
 6. Væsentlig forandring af boligorganisationens ejendomme.
 7. Salg eller erhvervelse af boligorganisationens ejendomme.
 8. Ændring af vedtægterne.

Repræsentantskabet godkender endvidere boligorganisationens vedtægter,  årsregnskab og beretning.

Repræsentantskabet godkender afdelingernes regnskaber og træffer beslutning om følgende forhold vedrørende afdelingerne:

 1. Grundkøb.
 2. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
 3. Salg eller erhvervelse af afdelingernes ejendomme.
 4. Iværksættelse af nyt byggeri.
 5. Nedlæggelse af en afdeling.
 6. Fælles afdelingsmøde og fælles bestyrelsesmøde for flere afdelinger.

Boligselskabets bestyrelse vælges af repræsentantskabet og består af 6 beboere og en ansat.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dets afdelingers anliggender. Bestyrelsen træffer endvidere bestemmelser om varetagelse af den daglige administration og drift af afdelingerne. Hvert år godkender bestyrelsen årsregnskabet og budgettet for boligorganisationen og for dens afdelinger efter forudgående godkendelse på beboermøder. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for opførelse af nye bebyggelser, samt for selskabets sideaktiviteter.

Selskabsbestyrelsens sammensætning:
Formand Martin Hoffmann – Ravnsborg Huse
Næstformand Mads Andersen – Ravnsborg Huse
Bestyrelsesmedlem Arne Sewohl – Solbakken II
Bestyrelsesmedlem Helle Vestergaard – Tornegården
Bestyrelsesmedlem Dennis Hedegaard – Hastrupparken
Bestyrelsesmedlem Mikkel Henderson – Hastrupparken
Bestyrelsesmedlem Torben Andersen – Ansat
1. suppleant Flemming Larsen – Hastrupvænget
 
Formand Martin Hoffmann kan træffes mandage kl. 15-16. Aftale for møde skal aftales hos administrationen på tlf. 5663 7500.

Lovgivningen for det almene byggeri bestemmer, at alle almene boligafdelinger har ret til at vælge en afdelingsbestyrelse, der skal varetage beboernes interesser i den afdeling, hvor de er valgt. Afdelingsbestyrelsen bliver valgt af beboerne på et beboermøde, som alle beboere indkaldes til. I tilfælde af at det ikke er muligt at nedsætte en afdelingsbestyrelse på grund af for få opstillede kandidater, varetager boligselskabets bestyrelse afdelingen, indtil der kan blive valgt en afdelingsbestyrelse.   

Følgende opgaver varetages af afdelingsbestyrelsen: 

 • Forslag til aktiviteter af kulturel og social art
 • Forslag til beboerne anvendelse af fælleslokaler og etablering af andre fritidsaktiviteter (eks. udgivelse af blad og afholdelse af arrangementer
 • Forslag til indretning af afdelingens udearealer, legepladser, grønne områder m.m.
 • Ændringer af ordensreglement
 • Forslag til ændringer i bebyggelsen, moderniseringsarbejder, ekstraordinære renoveringsarbejder, der skal indarbejdes i kommende budgetter

Hvad er en afdelingsbestyrelse og hvad skal vi med den?
En afdelingsbestyrelse er en gruppe beboere, som på beboermødet er valgt til at repræsentere de øvrige beboerne i afdelingen. I det daglige er det afdelingsbestyrelsen, der træff er beslutninger på afdelingens vegne, selvfølgelig indenfor den gældende lovgivning. Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentant overfor selskabets ledelse og er idémagere og igangsættere i afdelingen.

I hver enkelt afdeling træffes beslutninger på beboermødet, og en afdelingsbestyrelse er med til at føre disse beslutning ud i livet. Udover at komme med nye idéer og løsninger, træffes afgørelse om iværksættelse af diverse arbejder og aktiviteter, som man ønsker foretaget i afdelingen. Det kan være beslutning om afholdelse af sommerfest, om glasinddækning af altaner, drift og anvendelse af beboerhus osv.

Vil du være med i afdelingsbestyrelsen og gøre en forskel i din afdeling?
Har du tid og lyst til at gøre en forskel for din afdeling? Vil du have medindflydelse på hverdagen i din bebyggelse og være med til at føre de beslutninger, afdelingsmødet træffer, ud i livet? Så er det en idé at stille op til afdelingsbestyrelsen. Måske har du en enkelt sag, som du brænder for, måske er du interesseret i at gøre det hele lidt bedre – måske begge dele.

Hvem kan vælges?
Alle fastboende og myndige personer over 18 år kan vælges.

Afdelingsbestyrelsens sammensætning
Afdelingsbestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer og skal være ulig i antal. På det førstkommende afdelingsbestyrelsesmøde fordeles de forskellige poster imellem medlemmerne (formand, næstformand, kasserer, sekretær osv.) Formand kan dog på beboermødet udpeges direkte af beboerne. Medlemmerne vælges normalt for 2 år ad gangen.

Møderne
Afdelingsbestyrelsen holder møde ca. 10 gange årligt. Som regel holdes møderne ikke i juli og i december måned.

Hvordan stiller du op?
Har du lyst til at stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling, så kom blot til næste beboermøde og ræk hånden i vejret, når I når til punktet ’valg til afdelingsbestyrelsen’. Du kan også kontakte formanden for din afdelingsbestyrelse og fortælle, at du stiller op.

Hent Køge Boligselskabs pjece “Velkommen i afdelingsbestyrelsen”.

Aktiviteter i og drift af Kulturhuset i Køge Boligselskab kører primært på frivillige kræfter, idet mange af boligselskabets beboere lægger mange timer i det fælles hus. Har du lyst til at give en hånd med?
 
Aktiviteterne
Som frivillig har du mulighed for at gøre en meget konkret forskel for andre. Om du hjælper med de svære opgaver i lektiecafeen, deltager i miljøgruppen eller tager dig tid til at snakke med de unge på værestedet er du med til at gøre en konkret forskel for børn og unge i boligområdet. Og det sættes der stor pris på!
 
Har du lyst til at bidrage med et par timer af din fritid kan du henvende dig til Kim Mørk Giedo, som er boligsocial medarbejder i boligselskabet. Du kan ringe til Kim på tlf. 5663 7500.
 
Caféen
Også Kulturhusets café drives i høj grad af det frivillige initiativ i området. Når du dukker op til træning eller kommer forbi og køber en cola er det ofte en frivillig, du vil møde bag disken i Kulturhuset.
 

Har du lyst til at indgå i frivilligteamet omkring cafeen, så henvend dig i Kulturhuset på tlf. 2939 4346.

Du kan læse mere om Kulturhuset her.

 

Find referater fra møder i repræsentantskabet, selskabsbestyrelsen, afdelingsbestyrelsen og beboermøder i din beboermappe ved at logge ind på  beboerweb.

Login på beboerweb for at læse referater her.

Kontakt

Køge Boligselskab
Langelandsvej 32, 4600 Køge
Tlf.: 5663 7500
E-mail: kbs@kbs.dk

Kontorets Åbningstider

Mandag kl. 9-13 og 14-16
Tirsdag - fredag kl. 9-13
KBS har egen administration, der er beliggende i Hastrupparken.

                 Tilgængelighedserklæring

Opstår der alvorlige, akutte problemer i boligen udenfor kontorets åbningstid, kan der ringes på tlf. 4032 4580